Gravstenssikkerhed

Kære gravstedsejere
I dag skal sten der sættes på gravstederne være sikret, det er der kommet et større fokus på; men det har altid været et krav og står i vores vedtægter.
Stenhuggerne er også opmærksom på sikring af gravsten i dag; men er du i tvivl så spørg dem, inden de placerer en sten.
Du kan også kontakte til kirkegårdens personale, hvis du har spørgsmål vedrørende gravstenssikkerhed.

 

Hvad du skal vide om gravsten og sikkerhed på Brædstrup og Ring Kirkegårde.

Hvis en gravsten eller et monument på et gravsted er usikkert, er det gravstedsejers ansvar at sikre monumentet.

 

Hvad er monumenter?

Monumenter på Brædstrup og Ring Kirkegårde er i denne sammenhæng foruden gravsten andre former for mindesmærker, f.eks. kors, søjler og skulpturer samt indhegning i form af gitter eller lign.

 

Hvornår er monumenter sikre (monumentsikkerhed)?

Monumenter, der er højere end 60 cm, skal kunne tåle en belastning i form af et træk/skub på 35 kg uden at vælte. Kan et monument ikke det, er det usikkert.
Monumenter under 60 cm behøver som udgangspunkt ikke at kunne tåle en belastning i form af et træk/skub på 35 kg, med mindre der er faktorer, som indikerer, at monumentet kan udgøre en markant risiko for personskade.

 

Hvem har ansvaret for at et monument er sikkert?

Du er som gravstedsejer ansvarlig for, at stenene på gravstedet ikke er til fare for besøgende eller ansatte på kirkegården. Som gravstedsejer er du lejer af jorden, men er ejer af alt, der er over jorden. Hvis der ikke er lavet specifikke aftaler, er det gravstedsejer, der er ansvarlig for monumentets sikkerhed.
Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at hele eller dele af monumentet vælter, falder af eller lign., er det gravstedsejer, der bærer det fulde økonomiske og juridiske ansvar.

 

Økonomi

Omkostninger til sikring af monumenter påhviler alene gravstedsejer, uanset om det er kirkegården, indehaveren selv, stenhugger eller andre, der sikrer monumentet, og uanset om sikringen sker ved permanent at lægge monumentet ned, sikre fundering og øvrig konstruktion eller andet.
Gravstedsejer kan for egen regning lade f.eks. stenhugger eller lign. kontrollere et monuments sikkerhed, hvis de ønsker det. Dette fjerner ikke kirkegårdens ret til når som helst at kontrollere monumentsikkerheden.

 

Pasning og pleje på gravsteder med usikre monumenter

Vi har på Brædstrup og Ring Kirkegårde et ansvar for, at vores medarbejdere på kirkegårdene kan udføre deres arbejdsopgaver uden risiko for en mulig arbejdsskade/ulykke. Dette betyder, at kirkegårdens personale ikke må udføre pasning og pleje på gravsteder med usikre monumenter.


Kontrol i praksis

Monumenter over 60 cm skal kunne tåle en belastning i form af et træk/skub øverst på monumentet (dog max 170 cm over terræn) på 35 kg uden at vælte. Belastningen påføres jævnt og ikke i ryk. Kan monumentet ikke tåle en belastning på 35 kg, er det usikkert.
Monumenter på under 60 cm kontrolleres som udgangspunkt ikke, med mindre der er faktorer, som indikerer, at monumentet kan udgøre en markant risiko for personskade.
For monumenter, der er højere end 1,5-2 meter, er det svært at give standardiserede retningslinjer for kontrol, da disse monumenters konstruktion varierer meget. De kan være funderet forskelligt, have meget forskellige dimensioner, de kan bestå af flere forskellige dele, og det kan være usikkert, om og hvordan disse er fæstnet til hinanden. Retningslinjerne for kontrol af mindre monumenters stabilitet kan dog i vidt omfang følges, og grundlæggende skal samme vurderinger foretages for større såvel som for mindre monumenter – men med udvisning af ekstra agtpågivenhed og omtanke ved kontrol, jo større monumentet er.
Kirkegårdens medarbejdere har lov til IKKE at kontrollere monumenter, f.eks. hvis de er for store/høje, sarte, ”komplicerede” eller af andre årsager. Kirkegården tilkalder i disse tilfælde i stedet en stenhugger eller lign. til at foretage sikkerhedskontrollen.
Er der indikation på, at et monument ikke lever op til kravene for sikre monumenter, skal monumentet umiddelbart afspærres med bolsjebånd, og det meddeles så hurtigt som muligt til gravstedsejer, at monumentet skal kontrolleres og evt. sikres inden 3 måneder samt hvilke regler, der i øvrigt gælder for dette.
Kirkegården kan vælge at lade sit eget personale foretage kontrollen på et privatejet monument og herefter meddele gravstedsejer, hvis monumentet udgør en risiko og dermed skal sikres, samt hvilke regler der i øvrigt gælder for dette.
Dato for kontrol, kontrollens resultat samt billede af monumentet noteres i det til enhver tid gældende IT kirkegårdssystem.